Nov 30, 2021
Sırça Köşk
Posted by Sabahattin Ali

↠ Sırça Köşk Ý Sabahattin Ali - Sırça Köşk, S r a K k Ni in hep ac eyler yazay m Dostlar yufka y rekli dostlar bundan ho lanm yorlar Hep k t sakat eyleri mi g receksin diyorlar Hep a lardan plaklardan dertlilerden mi bahsedeceksin Geceleri gazete sa

 • Title: Sırça Köşk
 • Author: Sabahattin Ali
 • ISBN: 9789750806629
 • Page: 173
 • Format: Paperback
 • ↠ Sırça Köşk Ý Sabahattin Ali - Sırça Köşk, S r a K k Ni in hep ac eyler yazay m Dostlar yufka y rekli dostlar bundan ho lanm yorlar Hep k t sakat eyleri mi g receksin diyorlar Hep a lardan plaklardan dertlilerden mi bahsedeceksin Geceleri gazete sa

  Burcu

  Okuyun, okutun


  Hazal Çamur

  Y ld z vermeyi b yle bir yazar i in manas z buluyorum, nk lkemizin en de erli kalemlerinden birini 5 y ld za s d rmay do ru bulmuyorum.Peki S r a K k bana neler katt , neler anlatt Biz as l ona gelelim.S r a K k yazar n okudu um ilk yk kitab Daha nce romanlar n okumu ve diline hayran kalm t m nsanlar g zlemleyi i ve bunlar kelimelere d k ok ho bir lezzete sahip Toplumun her kesiminden tatlar bar nd r yor yk derlemesinde bunu daha net g rd m.Her yk kitab nda oldu u gibi, kimi yk leri di erlerinde [...]


  ilknur a.k.a. iko ◬

  k t phanede ne okuyay m diye bak n yorken sabahattinci imi okuyay m dedim bu kitab n varl n dahi unutmu umtab a t m.her yk alt izili yerle dolu ni in 4 , z rn k hat rl yor muyum n san n da yk y re read yapas gelmiyor ama ya f.


  Semih Eker

  Sabahattin Ali eserinde 13 yk ve 4 masala yer vermi yk c l konusunda zaten tart lmaz ama ben bu eser kapsam nda masallar daha ok be endi imi s yleyebilirim ocuklu umdan beri masallara kar hassas md r, ocuklu uma d nm sem demek ki.Eser hakk nda ok s ylenecek bir ey yok a k as , Sabahattin Ali sonu taHemen herkesin yazd al nt y eklemeden olmaz manas ger ekten derin Sak n tepenize bir s r a k k kurmay n z Ama g n n birinde nas lsa b yle bir s r a k k kurulursa, onun y k lmaz, devrilmez bir ey oldu [...]


  tyranus

  Sabahattin Ali, bir zaman, arkada lar ndan birine retmenli i b rak p sadece yazarl kla ilgilenece ini s yler Arkada , Sabahattin Ali den kimlerin hikayelerini yazaca n sorar Ve b ylece yoksullar n, mr n bir ekmek paras ard nda harcayanlar n, bir avu toprak i in birbirlerini ld renlerin, doktor bulamayanlar n, hakk n alamayanlar n, benzi soluk y re i kederlilerin, kar nlar n doyurmaktan gayri bir beklentileri olmayanlar n hikayeleri ba lar S r a K k te de, benzer kimselerin hikayelerini bulacaks [...]


  Betül

  Sabahattin Ali nin okudu um ilk yk kitab yd Kitaptaki yk leri okurken her yk y bir ncekinden daha ok be endim irkince Hakk m z Yedirmeyiz Kurtla Kuzu en sevdiklerim oldu ve sondaki 4 k sa masal ve i erdikleri metaforlar da ok be endim


  Sine

  ok sevdi in bir yazar n lm olmas berbat bir ey okudu un her kitab nda okuyacak hi kitab n n kalmam oldu u o noktaya do ru h zla ilerliyosun sabahattin ali nin her bir c mlesinde, her bir sat r nda bu hissi ya yorum gencecik ya nda ld r lmemi olsa kimbilir daha neler okuyacakt k ondan, bu da z lmek i in apayr bi neden ba n ne e ilmesin e g re, lmeden son halini bi arkada na teslim etmi s r a k k n sabahattin ali bu da asl nda kitab di erlerine g re biraz daha k ymetli yap yor zaten okudu um di er [...]


  Irmak

  Masallar ayr bir sevdim desem yalan olmaz.


  Sinem

  her yk ok ahane de il ama ok iyi yk ler var 6 sayfal k s r a k k ile ok iyi bir devlet ele tirisi yapm , kitab n zaman nda neden yasakland n anlamak zor de il.


  Perihan

  Sak n tepenize bir s r a k k kurmay n z Ama g n n birinde olur da b yle bir s r a k k kurulursa, onun y k lmaz devrilmez bir ey oldu unu sanmay n En heybetlisini tuzla buza evirmek i in be kelle f rlatmak yeter S.Ali bu s zlerin yer ald ,b y klere yazd S r a K k isimli masal 1945 de kaleme alm Ben bu masal ve bu kitap hakk nda ne desem bo , zira biz b y kler , d nyada insanlara zalimce h kmeden devlerin masallar yla uyur olduk, uyanaca a da benzemiyoruz


  kitaplikperisi

  Sabahattin Ali nin elimdeki son kitab Sabahattin Ali benim i in ok k ymetli,bende ok ba ka bir yere sahip Hikayelerinden birka tanesini ok sevdim onun d ndakileri pek sevemedim Hikaye d nda 4 tane de masal var kitapta 4 de birbirinden g zeldi,bay ld m As l bahtiyar,bir m r boyunca hasretini ekti i eye kavu an de il,ona eri ece ini anlad anda,saadetinin en y ksek noktas nda bir Ah diyerek d p lebilendir Bir A k Masal Bu d nyada obans z da k peksiz de ya anabilirmi Ama bunu anlamak i in her defas [...]


  ElifYıldız

  Bol bol hayaller kurup bunlar n her zaman bo a kt n g rmeye al m b t n insanlar gibi, ressam Tevfik de kaderine abuk boyun e enlerdendi.Sabahattin Ali nin son yk kitab d r S r a K k Hikayelerin hi birini ne yaz k ki sevemedim Daha nce Sabahattin Ali okuduysan z kendisinin yaz m dilini,edindi i konular a a be yukar bilirsiniz Ama maalesef ben yk leri sevemedim ancak masallar yk lere oranlar ok daha iyiydi.Olur, bazan olur nsan dedikleri mahlukun, i inde neler kayna t n biliyor muyuz yle anlar olu [...]


  Tuğçe Kozak

  Ne naif adam


  Fatih EREL

  Sabahattin Ali nin hikayeleri hep beni benden alm t r Bu sefer hikayelerle yetinmemi , okumaya a okurlar i in bir de masallar eklemi Hikayeler, masallar ilerlerken yle g zel bir ekilde tlerini veriyor ki insan yads m yor Belki doktorlar ile ilgili ikayetleri nispeten d zeldi ama genel olarak hep hak vererek okudum ok keyif ald m.


  Baris Ozyurt

  Sak n tepenize bir s r a k k kurmay n z Ama g n n birinde nas lsa b yle bir s r a k k kurulursa, onun y k lmaz, devrilmez bir ey oldu unu sanmay n En heybetlisini tuzla buz etmek i in be kelle f rlatmak yeter s.141


  Beliz

  De irmen kadar y kselmesem de kitapta sevdi im k s mlar o kadar oktu ki S r a K k ve Bir A k Masal favorim oldu.


  Samet Safkan

  Okudu um en g zel yk kitaplar ndan biriydi Etraf mdaki insanlardan par alar g rd m hikayelerinde Kitaba ismini veren s r a k k hikayesini ise sarayla e le tirmemek insan n elinde de il.


  Huriye C

  Baz insanlar hep yazmal dedirten bir eser.


  Kadir Kılıç

  Birbirinden g zel hikayelerin yer ald bu kitapta zellikle kitaba da ad n veren S r a K k ok be endim.


  Figen

  Ger ek insan bulmak isterseniz Sabahattin Ali okumal s n z Buz tutmu insanl yumu atmak isteyen,s n rlar sevmeyen Alinin her hikayesi bize bizi yans tmakta.hayatin durdurulamaz ak na ba kald ran da o.Bu d nyada ba ka t rl de ya an r g stermek isteyen de o S r a k k n son c mlesi ile yazar imzas n atm


  Fatih A.

  yk lere bay ld m, masallar bayd


  Onur B

  The book was fascinated Don t assume the book consisted with short stories, All of are is very deeply Especially, Murderer Osman, freckled, kidney, decollement, ambulance, story of irince, the wolf and the lamb, a love tale, One ironic story about lamb and one other ironic story about special mansion Highly recommended.


  Filiz

  Tek kelimeyle bir basyapit Toplumdaki aksakliklar,insanin ic acitan yurek burkan yuzu ancak bu kadar yalin bir o kadar da carpici bir dille resmedilebilirdi.Resim diyorum cunku kitap okumanin da otesinde insan ve toplum temali bir sergiye gitmis gibi oldumSabahattin Ali erken yasta oldurulmeseydi kim bilir daha ne basyapitlara imza atip toplumun hangi yonlerine ayna tutacakti,toplumumuz adina cok buyuk bir kayip.Baska hazin olan durum ise 1940li yillarda yazilan bu oykulerin gercekligini hala yi [...]


  Hande Dilbaz

  Her hikayesi guzeldi ve G n m zden birseyler ta yordu zellikle S r a K k, B brek ve irkince hikayelerini ok be endim Sak n tepenize bir s r a k k kurmay n z Ama g n n birinde nas lsa b yle bir s r a k k kurulursa, onun y k lmaz , devrilmez bir ey oldu unu sanmay n En heybetlisini tuzla buz etmek i in be kelle f rlatmak yeter.


  Hüseyin Çötel

  Birbirinden g zel yk lerle dolu keyifle okunacak bir kitap, uzun s redir irkette can m s k ld nda hikaye hikaye okurum diyodum bitirmek bu 2016 n n son g n neymi irkince hikayesi sahip oldu umuz b t n de erleri nas l kaybetti imize dair efsane bir hikayeyken birden irkince nin irince oldu unu reniyoruz irincenin tarihiyle ilgili bir kitap okumak art oldu


  Emre Han Ata

  Sabahattin Ali nin yk c l n vmeye gerek yok Buyurun keyifle okuyunuz.Ayr ca dostum Selim G nc n n Yasaklar n Dayan lmaz Cazibesi T rk Edebiyat nda Sans r ve Yasak zleri adl yaz serisinde incelemesini de okuman z tavsiye ederim.yazikovani 2016 03 13


  Simay

  Kitaptaki Bahtiyar K pek adl hikaye, Sabahattin Ali nin neden hep ac hikayeler, dertli insanlar anlatt n ok g zel a kl yor Gene sadeli i ve ger ekli iyle etkileyen hikayelerle dolu bu kitap Kitab n sonundaki birka masal, zellikle de S r a K k, lkenin h l d zen de i tiremedi inin, d zelemedi inin 1945 y l ndan kalan bir kan t.


  Duygu Sevimli Çeltik

  Sabahattin Ali nin yk c l ne ve sembolik g ndermelerine hayran kald m En be endi im ve etkilendi im yk s Cankurtaran oldu K rk mantolu madonna dan ok daha iyi bir kitap olmu bence.


  Beste

  sabahattin ali kitaplar n n her zamanki g zelli iyle yaz lm keyifle okudum.


  Orhun Kayaalp

  Yaz l na g re kronolojik s raland nda son yk kitab Sabahattin Ali nin ve i lerinde en toplumsal ger ek i olan da bu Di erlerinde oldu u gibi trajedilere odaklanan yk lerde dahi karakterlerin i inde ya ad toplumun ki bug n bizim de i inde ya ad m z toplumdur bu toplum d zeni zerine d nd r yor.Okuyup da ayn d zenin, kendisini enayi yerine koydu unu d nmeyenin akl ndan phe ederim.Hikayeler i erisinde ne kanlar s ralamak gerekirse Portakal, Cankurtaran, irkince ve Bahtiyar K pek.Ayr ca kitab n sonun [...]  • ↠ Sırça Köşk Ý Sabahattin Ali
   173 Sabahattin Ali
  Sırça Köşk