Apr 08, 2020
Boje i barut
Posted by Olgica Cice

Roman Boje i barut, posve en slikarki Nade di Petrovi , napisan je kao apoteoza umetnosti, ideji ostvarenja svog bi a i uzvi ene slu be rodu kojem se pripada Ugra uju i u temelj dela i postulate o umetnosti Nade de Petrovi , kao to je onaj umetnost ne profani e, ona di e i pali moral, poma e razvitak socijalnih pitanja i evoluciju naroda, podi e kult u oveku do najvi iRo man Bo je i ba rut, po sve en sli kar ki Na de di Pe tro vi , na pi san je kao apo te o za umet no sti, ide ji ostva re nja svog bi a i uz vi e ne slu be ro du ko jem se pri pa da Ugra u ju i u te melj de la i po stu la te o umet no sti Na de de Pe tro vi , kao to je onaj umet nost ne pro fa ni e, ona di e i pa li mo ral, po ma e raz vi tak so ci jal nih pi ta nja i evo lu ci ju na ro da, po di e kult u o ve ku do naj vi ih gra ni ca, vred nost je di ni ce i ce log ple me na u o i ma na pred nih na ro da , Ol gi ca Ci ce je kroz sud bi nu sli kar ke ko ja je ima la sme lo sti da bu de dru ga i ja i svo ja, po ka za la ka ko se iz ma log na ro da tra gi ne sud bi ne opi si te kih go di na bal kan skih ra to va mo e sti i do svet skih estet skih vi si na.Na de da Pe tro vi sva ka ko je bi la jed na od onih srp skih sli kar ki i in te lek tu al ki ko je su kroz svo je de lo raz gr ta le isto rij ske na sla ge na e kul tu re i ci vi li za ci je Knji ev nost na knad nim re kre i ra njem ta kvih ve li i na cr pi no vu sna gu za afir ma ci ju ide ja ko je ne gu be vred nost ma ka ko dav no bi le za e te

 • Title: Boje i barut
 • Author: Olgica Cice
 • ISBN: 9788673468532
 • Page: 285
 • Format: Paperback
 • Boje i barut Roman Boje i barut posve en slikarki Nade di Petrovi napisan je kao apoteoza umetnosti ideji ostvarenja svog bi a i uzvi ene slu be rodu kojem se pripada Ugra uju i u temelj dela i postulate o ume


  • [KINDLE] ✓ Boje i barut | by ✓ Olgica Cice
   285 Olgica Cice
  • thumbnail Title: [KINDLE] ✓ Boje i barut | by ✓ Olgica Cice
   Posted by:Olgica Cice
   Published :2020-01-09T05:28:29+00:00